Privacyreglement en huisregels

Pricacyreglement en huisregels

 • Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen jou de cliënt en mij de diëtist. Wij zijn gelijkwaardig en kunnen duidelijke afspraken maken.
 • Zowel jij als ik zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is zal een ieder dit tijdig aangeven.
 • Een afspraak dient 24 uur van te voren worden afgezegd. Afspraken die niet 24 uur van te voren worden afgezegd en zonder geldige reden worden in rekening gebracht. Ik heb begrip voor redenen waardoor een afspraak niet kan doorgaan. Heb er ook begrip voor dat ik tijd voor je vrij maak. Een gemiste afspraak zijn voor mij gemiste inkomsten.
 • Je mag van mij een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig, en met jouw toestemming, overleg ik met collega’s en informeer ik bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij je behandeling betrokken zijn zoals je behandelend (huis)arts.
 • Je privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat je met mij bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met je toestemming zal ik aan bijvoorbeeld je partner of familie informatie geven die nodig is om jou goed te kunnen begeleiden. Jij dient ook het privé leven van mij te respecteren.
 • Ik heb de plicht jou duidelijke informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. Ik zal je informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling. Ik wil je ook vragen informatie die van belang is te verstrekken aan mij. Alleen dan kan ik je een goede behandeling bieden.
 • In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 • Ik respecteer bij het adviseren en behandelen je persoonlijke omstandigheden en wensen.
 • Ik hou een dossier van je bij met gegevens over de behandeling. Het doel van het maken van het dossier is het verzamelen en bijhouden door mij van informatie die noodzakelijk is om de behandeling goed te kunnen uitvoeren. Aan het begin van de behandeling zal ik je hier ook om toestemming vragen het dossier bij te houden. Je hebt ook het recht om mij de verleende toestemming in te trekken.
 • Je heb recht op inzage in dit dossier. Op verzoek krijg je tegen een geringe vergoeding een kopie. Ik maak het samen met jou of ik heb toestemming aan je gevraagd om gegevens bij de behandelend arts na te vragen en aan te vullen. Deze gegevens zijn natuurlijk ook in te zien en zal ik je ook mededelen.
 • Als je het ergens niet mee eens bent of zaken die niet kloppen in het dossier zal ik het corrigeren of desnoods verwijderen. Wil je dat ik het gehele dossier niet bewaar na de behandeling dan zal ik het ook verwijderen.
 • Je kunt dit mededelen tijdens de afspraak op het spreekuur of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistenpraktijkmaastricht.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat
 • Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld kun je dit rustig met mij bespreken tijdens de afspraak op het spreekuur of neem contact op met mij via de telefoon of per email.
 • De gegevens worden minimaal 20 jaar bewaard na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
 • Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.
 • Bij aanvang van en tijdens de behandeling ben je in principe vrij in het kiezen van een diëtist.
 • Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te allen tijde met mij te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl.

In het dossier staat met name:

 1. je naam, adres en woonplaats gegevens, je BSN nummer waarmee ik kan declareren bij je zorgverzekeraar, je sociale gegevens; waarin ik onder meer noteer uit hoeveel personen je huishouden bestaat, wat je in het dagelijkse leven doet en waar je interesses liggen.
 2. je medische gegevens: wie je huisarts is en voor mij belangrijke (para)medische gegevens. Verder belangrijke medicijnen, huidige klachten en relevante bloeduitslagen.
 3. voedingsgerelateerde gegevens: dieetgeschiedenis, (indien relevant) gewichtsverloop en risicoprofiel. Verder staat hier ook wat het kernprobleem is wat de voeding betreft en je hulpvraag; de reden waarom je naar mij bent gekomen.
 4. Voedingsanamnese: hierin staat beschreven wat je gemiddeld op een dag eet
 5. Conclusie voedingsanamnese: hierin staan de belangrijkste conclusies wat je voeding betreft.
 6. Onder gegevens, wijzing voeding heb ik per gesprek de voor mij belangrijkste punten genoteerd. Indien nodig maak ik een berekening en komen hier ook de belangrijkste conclusies te staan.
 7. Onder advies en behandelplan staan de belangrijkste voeding en voedingsgerelateerde adviezen. Ook staan hier de doelen vermeld.
 8. Bij een verwijzing van de (huis)arts is het gebruikelijk dat ik een rapportage schrijf die de (huis)arts krijgt. Hierin beschrijf ik kort wat ik met je besproken heb. Wat het doel van de behandeling is en wat het resultaat is.
 9. Indien nodig kan ik met medebehandelaars zoals praktijkondersteuners in overleg gaan. Als dit het geval is laat ik je dit weten en vraag ik je om toestemming.
 10. Bij een voedings-/dieetadvies maak ik een voorbeeld dagmenu. Een plan waarin alle voedingsmiddelen per maaltijd vermeld staan. Het is mogelijk dat dit plan tijdens de behandeling wordt aangepast.